Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har på oppdrag fra Helsedirektoratet revidert Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Målgruppe for retningslinjene er fastleger og andre leger som arbeider i primærhelsetjenesten, tannleger og privatpraktiserende spesialister, samt medisinstudenter i Norge og utlandet.

Formålet med retningslinjene er å støtte legene i vurderingen om det skal forskrives antibiotika, og i så fall hvilken type antibiotika som skal forskrives. Nærmere 90 prosent av all antibiotika i Norge forskrives utenfor sykehus. De siste årene har vi sett en liten, men gledelig nedgang i totalforbruket av antibiotika, og antar at vårt arbeid har bidratt til dette.

Målsettingen er å holde totalforbruket av antibiotika nede og andelen av smalspektret antibiotika høyest mulig. Dette vil bidra til å opprettholde den gunstige situasjonen i Norge med hensyn til antibiotikaresistens.