Nasjonale føringer   – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ble opprettet i 2006 på initiativ fra Tharald Hetland, Helse- og omsorgsdepartementet, på bakgrunn av Regjeringens “Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004.” Denne tiltaksplanen ga anbefalinger om en rekke tiltak som skulle sette Norge i stand til å bevare en fortsatt gunstig resistenssituasjon.

I år 2015 la Regjeringen frem en ny strategiplan; “Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015-2020”. Som del av denne strategien kom Helse- og omsorgsdepartementet med en handlingsplan i år 2016; “Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020”. ASP fikk betydelige oppgaver gjennom denne handlingsplanen, blant annet ansvar for å tilby kurs for alle fastleger (RAK – Riktigere antibiotikabruk i kommunene) og sykehjemsansatte (RASK – Riktigere antibiotikabruk på sykehjem i kommunene).

Nedenfor har vi samlet noen nasjonale føringer for arbeidet mot antibiotikaresistens: