Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022 – Antibiotika.no

KAS sendte i november 2020 ut tilbud til alle landets helseforetak/private ideelle sykehus om enkeltvis oppfølging etter revisjonene av antibiotikastyringsprogram. Tiltaket er støttet av de regionale helseforetakene (RHF). Oppfølgingen skjer i form av tre individuelle elektroniske møter med hvert av helseforetakene/de private ideelle sykehusene.

Formål med oppfølgingsmøtene:
– Tydeliggjøre sykehusledelsens rolle i oppfølging av antibiotikastyring
– Bidra til implementering av anbefalingene fra revisjonsrapportene
– Oppmuntre og bidra til videre utvikling og gjennomføring av antibiotikastyring i konkurranse med korona og andre oppgaver

Til det første møtet inviteres fagdirektør og representanter fra Antibiotika-team. Representanter fra aktuelt RHF og regionalt smittevernsenter (RKS) inviteres også til å delta.
Tema for dette møtet er oppfølgingspunktene fra revisjonen, lederforankring og status for antibiotikastyrings-arbeidet i helseforetaket/sykehuset. KAS skriver referat fra disse møtene. Referatene vil bli publisert på denne siden etterhvert som de er godkjent.

Til møte 2 og 3 inviteres Antibiotika-teamet og evt. andre interessenter. Disse møtene vil ha hovedfokus på hvordan videre arbeid kan operasjonaliseres, og på erfaringsdeling.

Aktuelle verktøy:

SWOT-analyse
Driverdiagram
Kommunikasjonsplan
Milepælsplan
Årshjul
Quality improvement model WHO p33-34

 

Oppfølgingsmøter antibiotikastyring

MØTEDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSMØTEREFERAT
02.02.2021Akershus Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Akershus Universitetssykehus HF
03.02.2021Sykehuset Telemark HFReferat godkjentReferat Sykehuset Telemark HF
16.02.2021Haraldsplass Diakonale SykehusReferat godkjentReferat Haraldsplass Diakonale Sykehus
17.02.2021Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferat godkjentReferat Universitetssykehuset Nord-Norge HF
03.03.2021Oslo Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Oslo Universitetssykehus HF
16.03.2021Helse Bergen HFReferat godkjentReferat Helse Bergen HF
19.03.2021Nordlandssykehuset HFReferat godkjentReferat Nordlandssykehuset HF
13.04.2021St. Olavs Hospital HFReferat godkjentReferat St.Olavs Hospital HF
27.04.2021Helse Stavanger HFMøte avholdt
28.04.2021Vestre Viken HFMøte avholdt
01.06.2021Helse Førde HFMøte planlagt
02.06.2021Helse Nord-Trøndelag HFMøte planlagt
15.06.2021Helse Fonna HFMøte planlagt