Oppfølgingsmøter antibiotikastyring 2021-2022 – Antibiotika.no

KAS sendte i november 2020 ut tilbud til alle landets helseforetak/private ideelle sykehus om enkeltvis oppfølging etter revisjonene av antibiotikastyringsprogram. Tiltaket er støttet av de regionale helseforetakene (RHF). Oppfølgingen skjer i form av tre individuelle elektroniske møter med hvert av helseforetakene/de private ideelle sykehusene.

Formål med oppfølgingsmøtene:
– Tydeliggjøre sykehusledelsens rolle i oppfølging av antibiotikastyring
– Bidra til implementering av anbefalingene fra revisjonsrapportene
– Oppmuntre og bidra til videre utvikling og gjennomføring av antibiotikastyring i konkurranse med korona og andre oppgaver

Til det første møtet inviteres fagdirektør og representanter fra Antibiotika-team. Representanter fra aktuelt RHF og regionalt smittevernsenter (RKS) inviteres også til å delta.
Tema for dette møtet er oppfølgingspunktene fra revisjonen, lederforankring og status for antibiotikastyrings-arbeidet i helseforetaket/sykehuset. Referat fra disse møtene publiseres på denne siden etterhvert som de er godkjent.

Til møte 2 og 3 inviteres Antibiotika-teamet og evt. andre interessenter. Disse møtene har hovedfokus på hvordan videre arbeid kan operasjonaliseres, og på erfaringsdeling.

Aktuelle verktøy:

SWOT-analyse
Driverdiagram
Kommunikasjonsplan
Milepælsplan
Årshjul
Quality improvement model WHO p33-34

 

Oppfølgingsmøter antibiotikastyring

MØTEDATOHELSEFORETAK/SYKEHUSSTATUSMØTEREFERAT
02.02.2021Akershus Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Akershus Universitetssykehus HF
03.02.2021Sykehuset Telemark HFReferat godkjentReferat Sykehuset Telemark HF
16.02.2021Haraldsplass Diakonale SykehusReferat godkjentReferat Haraldsplass Diakonale Sykehus
17.02.2021Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferat godkjentReferat Universitetssykehuset Nord-Norge HF
03.03.2021Oslo Universitetssykehus HFReferat godkjentReferat Oslo Universitetssykehus HF
16.03.2021Helse Bergen HFReferat godkjentReferat Helse Bergen HF
19.03.2021Nordlandssykehuset HFReferat godkjentReferat Nordlandssykehuset HF
13.04.2021St. Olavs Hospital HFReferat godkjentReferat St.Olavs Hospital HF
27.04.2021Helse Stavanger HFReferat godkjentReferat Helse Stavanger HF
28.04.2021Vestre Viken HFReferat godkjentReferat Vestre Viken HF
01.06.2021Helse Førde HFReferat godkjentReferat Helse Førde HF
02.06.2021Helse Nord-Trøndelag HFReferat godkjentReferat Helse Nord-Trøndelag HF
15.06.2021Helse Fonna HFReferat godkjentReferat Helse Fonna HF
07.09.2021Sykehuset Innlandet HFReferat godkjentReferat Sykehuset Innlandet HF
08.09.2021Finnmarkssykehuset HFReferat godkjentReferat Finnmarkssykehuset HF
22.09.2021Sykehuset i Vestfold HFReferat godkjentReferat Sykehuset i Vestfold HF
27.09.2021Sørlandet Sykehus HFReferat godkjentReferat Sørlandet Sykehus HF
26.10.2021Lovisenberg Diakonale SykehusReferat godkjentReferat Lovisenberg Diakonale Sykehus
27.10.2021Helse Møre og Romsdal HFReferat godkjentReferat Helse Møre og Romsdal HF
09.11.2021Helgelandssykehuset HFReferat godkjentReferat Helgelandssykehuset HF
10.11.2021Diakonhjemmet SykehusReferat godkjentReferat Diakonhjemmet Sykehus
24.11.2021Sykehuset Østfold HFReferat godkjentReferat Sykehuset Østfold HF
30.11.2021Sunnaas Sykehus HFReferat godkjentReferat Sunnaas Sykehus HF