Oversikt over lokale resistensforhold – Antibiotika.no

Bakterier kan være naturlig resistente for antibiotikum eller erverve egenskaper som gjør den resistent. Resistens kan erverves gjennom endringer av bakteriens arvestoff (mutasjoner) eller ved at den mottar arvestoff som koder for resistensegenskaper fra omgivelsene eller andre bakterier. Det er bakterier med ervervet resistens, og spesielt de som kan overføre sine resistensegenskaper, som det er viktig å holde oversikt over. Dette for tidlig å kunne iverksette tiltak for å hindre videre spredning av resistens og resistente bakterier, og for å kunne evaluere utvikling og effekt av intervensjoner.

Indikatormikrober

En slik lokal oversikt kan inneholde indikatormikrober som E coli og Klebsiella pneumoniae resistente mot cephalosporiner og karbapenemer (ESBLA) og karbapenemer (ESBLCarba), Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin resistente enterokokker (VRE) og Clostridium difficile. Hvilke indikatormikrober som velges avgjøres lokalt.

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel for utvikling av resistens- rapporter er WHO-net som er gratis programvare utviklet for analyse av mikrobiologiske data.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM, overvåker resistenssituasjonen i Norge og utgir årlig rapporter.  Disse rapportene kan være et nyttig sammenligningsgrunnlag for lokale rapporter.

NORM er også ansvarlig for organisering av norsk deltagelse i Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens, EARS-Net. Her kan du sammenligne norske resistensforhold med de europeiske.

Eksempler på lokale resistensoversikter

Resistens i blodkultur Helse Bergen

Antibiotikaresistens årsrapportering Oslo Universitetssykehus