Overvåking av antibiotikaforbruk – Antibiotika.no

Overvåking er nødvendig for å kunne ha kontroll med bruken av antibiotika. Innkjøpsstatistikk, datainnsamling fra elektronisk kurver, stikkprøver/audit, prevalens- og insidensregistreringer gir forskjellig type informasjon og krever ulik innsats og ressursbruk.

Ved å overvåke forbruket av antibiotika over tid vil det være mulig å se trender i utviklingen. Tiltak for å snu en eventuell negativ utvikling kan igangsettes og effekten av intervensjonene kan følges.

Forbruket av antibiotika angis vanligvis som antall definerte døgndoser (DDD). DDD er en teknisk parameter som er uavhengig av bl.a pakningsstørrelser og pris og som muliggjør sammenligning av legemiddelforbruk over tid, mellom ulike sykehus og mellom ulike land.

Alle legemiddelsubstanser får tildelt en ATC-kode og en DDD, les mer om dette på WHOCC sine nettsider.

For å kunne gjøre sammenligninger er det også vanlig å korrigere for aktiviteten på post/avdeling/sykehus. I studier brukes vanligvis liggedøgn eller antall innleggelser/opphold som aktivitetsparameter.

Ønsker dere å diskutere hvordan dere kan måle antibiotikaforbruket i sykehuset?  Kontakt oss på antibiotika@helse-bergen.no.

 

Hvordan får jeg tilgang til data som viser antibiotikaforbruk?

Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) inneholder data for alt salg av legemidler til norske sykehus fra 1.1.2006. Databasen oppdateres månedlig.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten har i samarbeid med SLS fått utviklet en egen antibiotikakube. Antibiotikakuben inneholder alt salg av antibiotika til somatiske avdelinger i norske sykehus.

Er du interessert i å følge med på antibiotikaforbruket i ditt sykehus og ønsker tilgang til Antibiotikakuben? Send en epost til marion.iren.neteland@helse-bergen.no.

Hvor finner jeg oversikt over aktivitetsdata for sykehusene?

Aktivitetsdata for somatiske sykehus i Norge har inntil 2017 blitt publisert i databaser driftet av Norsk Pasientregister (NPR). Fra 2017 oppdateres ikke lenger disse publiseringsløsningene. Om du har behov for data må det sendes søknad til NPR.

Har du behov for aktivitetsdata pr klinikk/avdeling/post i ditt sykehus/helseforetak – kontakt lokal sykehusadministrasjon.

 

Sist oppdatert 28. januar 2018