Pedagogisk intervensjon – Svein Gjelstad – Antibiotika.no

Pedagogisk intervensjon – Svein Gjelstad

Kollegabasert terapiveiledning (KTV). KTV er en kontrollert pedagogisk intervensjon overfor etterutdanningsgrupper i allmennpraksis

Om prosjektet

Planleggingen av Kollegabasert terapiveiledning – KTV-prosjektet – startet allerede høsten 2003, og  prosjektet har vært operativt siden 2005. Prosjektleder for KTV er professor Jørund Straand, men både utvikling og gjennomføring av prosjektet har vært en dugnad for store deler av Seksjon for allmennmedisin og etter hvert Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

Alt i alt innebærer KTV-prosjektet til sammen 6 ph.d.-prosjekter, hvorav 4 er forankret ved AFE-Oslo og to er forankret ved ASP. Professor Morten Lindbæk ved ASP samordner og veileder antibiotikaforskningen.

 80 etterutdanningsgrupper i Sør-Norge med ca 450 leger har deltatt. Halvparten av gruppene ble randomisert til å motta et emnekurs om mer hensiktsmessig legemiddelbehandling til eldre, mens de øvrige hadde et tilsvarende kurs om riktigere antibiotikabruk ved øvre luftveisinfeksjoner. Samtidig var gruppene kontrollgrupper for hverandre.

Prosjektet har vært delt i to deler,  KTV-1 og KTV-2. Etter første runde (KTV-1: 2005-2007) byttet gruppene tema (KTV-2: 2008-2010). Dette innebærer at vi for et stort antall leger har forskrivningsdata for en periode på 5 år. Selve innsamlingen av data er nå avsluttet, men de enkelte forskningsprosjektene som baserer seg på disse dataene pågår for fullt.

Mål

Å fremme rasjonell farmakoterapi i allmennpraksis ved å styrke allmennlegenes klinisk faglig kompetanseÅ utvikle redskap og rutiner som skal gjøre det praktisk mulig å ta i bruk reseptstatistikk (fra Reseptregisteret) til kvalitetssikring av farmakoterapi i allmennpraksis.Å teste ut og evaluere en modell med kollegabasert terapiveiledning i allmennpraksis, det vil si  å evaluere både prosess og effekt på legers forskrivningÅ legge grunnlag for en mulig fast fremtidig, landsdekkende struktur for kvalitetssikrende etterutdanning i farmakoterapi i allmennpraksis

Delprosjekter

Legemiddelforskrivning til eldreAntibiotikaforskrivning ved øvre luftveisinfeksjoner (avsluttet)Vent og-se resept på antibiotika ved luftveisinfeksjoner (avsluttet)Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres?Potensielt risikabel legemiddelbruk hos eldreLuftveisinfeksjoner og sinusitt hos gravide

Resultater

Del 1 og 2 av prosjektet er nå avsluttet, men de ulike prosjektene som benytter seg av dataene som ble samlet inn i KTV-1 og KTV-2 går sin gang. Det er dessuten utarbeidet protokoll for et nytt prosjekt, KTV-3. Søknad om midler ble sendt NFR, men denne førte ikke frem.  Arbeidet med å videreutvikle KTV-3 vil fortsette i 2011, herunder å skaffe til veie et økonomisk grunnlag for prosjektet.

Bakgrunn

Hoveddelen av kurset har foregått i etterutdanningsgruppene og ble ledet av en av til sammen 26 Kollegakonsulenter (KoKo). KoKo-korpset består av håndplukkede, erfarne kolleger som var kurset både i veiledningspedagogikk og i det faglige innholdet de formidlet. Et viktig element i kurset var utvikling av relevante kvalitetsindikatorer innefor de to temaene. Det ble foretatt datafangst fra legenes elektroniske pasientjournaler og fra Reseptregisteret. På grunnlag av dette ble det sendt ut personlige rapporter til hver lege som viste egen forskrivningspraksis i henhold til kvalitetsindikatorene for henholdsvis tiden før og tiden etter kurset, sammenlignet med et gjennomsnitt for hele kurset.

Finansiering

Både KTV-1 (2005-2007) og KTV-2 (2008-2010) har vært støttet økonomisk av Legeforeningens kvalitetssikringsfond og Helsedirektoratet. Styringsgruppen for prosjektet utgjøres av Jørund Straand (prosjektleder), Norsk forening for allmennmedisin (Trond Egil Hansen) og representant fra fagmedisinsk avdeling i Legeforeningen.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Kunnskapssenteret og Reseptregisteret har vært involvert både i planleggingen av prosjektet og i selve prosjektperioden.

Start – slutt