RAK – Kursperm – Antibiotika.no

Ved påmelding:

Listelengde:

På dette kurset vil du få tilsendt en forskrivning- og endringsrapport på din egen antibiotikaforskrivning.
Vi ber derfor om din listelengde for å få et inntrykk av praksisaktiviteten.

Tallene for en lege med for eksempel 600 på listen, to dager per uke i praksis, skal kunne sammenlignes med tallene for en lege med 2000 på listen og fem dager per uke i praksis.

 • Om du ikke har egen liste bør du likevel angi en listelengde som tilsvarer din kliniske praksis.
 • Tallene du oppgir vil aldri gi et helt perfekt bilde av din praksisaktivitet, så i de få indikatorene i forskrivningsrapporten som handler om forskrivningsmengde delt på praksisaktivitet, vil dette kunne gi litt skjevhet.
 • De fleste indikatorene handler imidlertid om hvilke type antibiotika som er forskrevet, og disse indikatorene blir ikke påvirket av praksisaktivitet.

Eksempler på listelengde:

 • Betjente du en liste på 1000 pasienter i halve denne perioden og var i sykehustjeneste resten av perioden, oppgir du 500.
 • Hvis du har vært vikar på en liste og hatt ansvar for 400 pasienter på denne listen bestående av 1000 pasienter, har du en listelengde på 400 pasienter.
 • Hadde du listelengde på 1000 pasienter og har kun ansvar for 500 av disse med vikar på de resterende pasientene, så skriver du en listelengde på 500 pasienter.

 

Angående turnusleger og vikarer: Oppgi en listelengde som du mener tilsvarer din kliniske aktivitet (tell antall mnd. og vurder listelengden).

Logg inn på e-portalen via www.riktigantibiotika.no

Læringsmål for kurset:

Etter endt kurs skal den enkelte deltaker:

 • Kunne vurdere når det er indisert med antibiotikabehandling av de vanligst forekommende infeksjonene i allmennpraksis
 • Vite når det er nødvendig med bredspektret antibiotika
 • Bidra til å unngå resistensutvikling gjennom unødvendig antibiotikabehandling, samtidig som at antibiotika faktisk brukes når det er indisert
 • Ha oversikt over egen antibiotikaforskrivning sammenlignet med andre kolleger
 • Vite hvordan vedkommende kan forbedre kvaliteten i egen praksis knyttet til antibiotikabehandling
 • Vite hvordan vedkommende kan vedlikeholde god kvalitet i egen praksis knyttet til antibiotikabehandling

Kursets innhold:

E-læringsmoduler, 3 stk, til sammen 6 skoletimer som alle vil inneholde obligatorisk kursprøve. Sum: 15 skoletimer.

3 gruppemøter a 3×45 minutter, til sammen 9 skoletimer. Etter hvert møte skal deltakerne fylle ut obligatoriske oppgaver hvor egne forbedringsmål og forbedringstiltak skal beskrives. Innlevering av dette er obligatorisk.

Lege som peker

Kompendiet beskriver hele kursets gang.

Trykk på bildet for å laste ned kompendiet.

Last ned presensliste: Presensliste gruppemøte 1-3

 

Gruppeleder har ansvar for å føre presenslister på hvert gruppemøte:

 • Dere beholder selv presenslistene og har ansvaret for å føre disse, samt å oppbevare dem etter «forskriftene».
 • Alle deltakerne i gruppen din vil automatisk være oppført på e-portalen som tilstedeværende på alle gruppemøtene.
  • De som ikke er til stede på gruppemøtene må derfor manuelt fjernes fra møtet, inne på selve e-portalen: www.eportal.skilnet.no
  • Trykk på knappen «din gruppe» på dashboard oppe til venstre. Gå deretter inn på det enkelte møtet og fjern de som ikke var til stedet på møtene.
  • Om dette ikke gjøres vil det se ut som alle gruppemedlemmene har deltatt på alt

Huskeliste til gruppemøte 1:

 

Eksempelrapport – inneholder ikke dine egne tall.

Powerpointpresentasjon: Gruppemøte 1

 

 • Vi anbefaler at dere har 1. gruppemøte så fort som mulig etter at oppstartsmøte for gruppeledere har vært, helst innen 1-2 mnd.
  • Data til endringsrapporten dere skal få tilsendt til gruppemøte 3, hentes fra de 6 første månedene etter oppstartsmøte vi hadde for gruppeledere. Denne rapporten vil ha liten verdi dersom dere venter for lenge med å komme i gang med 1. gruppemøte. Vi har ikke mulighet til å lage nye endringsrapporter utover angitt periode.

 

 • Det er viktig å legge inn datoene for gruppemøtet i SKIL e-portalen, slik at vi vet når dere har gruppemøtene – se veiledning.

 

 • Gruppemedlemmene (inkludert gruppeleder) må ta e-læringskurs 1 og kursprøven før første gruppemøtet – minn gruppen på dette.

 

 • På gruppemøte 1 skal dere diskuterer eksempelrapporten.

 

 • Planlegging av gruppemøte 2: Det må gå minimum 3 måned fra oppstartsmøtet til gruppemøte 2 avholdes.
Lege som peker

Huskeliste til gruppemøte 2:

 

Egen forskrivningsrapport blir tilsendt per post

Powerpointpresentasjon: Gruppemøte 2

 

 • Gruppemøte 2 må avholdes tidligst 3 måned etter oppstartsmøtet, dette fordi vi må få tid til å produsere forskrivningsrapportene deres.

 

 •  Alle gruppemedlemmene (inkludert gruppeledere) må ta e-læringskurs 2 og kursprøven før andre gruppemøte – minn gruppen på dette.

 

 • Dere skal på dette møtet diskutere egen forskrivningsrapport. Denne blir tilsendt til legekontoret dere jobber på. Det er derfor viktig å legge inn datoene for gruppemøtet i SKIL e-portalen i god tid før møtet, slik at forskrivningsrapporten blir sendt i tide.

 

 • Planlegging av gruppemøte 3: Avholdes minimum 9 måneder fra oppstartsmøtet.

 

Vi ønsker at RAK kurset skal ta maksimum 12 måneder totalt.

Lege som peker

Huskeliste til gruppemøte 3:

 

Egen forskrivningsrapport blir tilsendt per post

Powerpointpresentasjon: Gruppemøte 3

 

 • Gruppemøte 3 må avholdes minimum 9 måneder fra oppstartsmøtet. Dette fordi vi må ha nok tid til å få dataene til endringsrapporten.

 

 • Alle gruppemedlemmene (inkludert gruppeledere) må ta e-læringskurs 3 og kursprøven før siste gruppemøtet – minn gruppen på dette.

 

 • Dere skal på dette møtet diskutere endringsrapport. Denne blir tilsendt legekontoret dere jobber på før gruppemøte 3. Det er derfor viktig å legge inn dato for gruppemøtet i SKIL e-portalen, slik at vi vet når dere har gruppemøtene og får sendt ut rapporten i tide – se veiledning.

 

RAK kurset bør ta maksimum ca. 12 måneder totalt.

Lege som peker

Kompendiet som beskriver hele kursets gang.

 

Gruppemøte 1:

Presensliste gruppemøte 1-3

Powerpointpresentasjon Gruppemøte 1

Eksempelrapport – inneholder ikke dine egne tall.

 

Gruppemøte 2:

Powerpointpresentasjon Gruppemøte 2

Tilsendt forskrivningsrapport

 

Gruppemøte 3:

Powerpointpresentasjon Gruppemøte 3

Tilsendt endringsrapport

Lege som peker

Antibiotikafri resept er en informativ resept som kan gis til pasienter med en luftveisinfeksjon, når du som lege mener at antibiotika ikke er nødvendig.

Resepten gir pasientene informasjon om hva slags infeksjon de har, hva som er normal varighet, litt om egenbehandling og når de bør oppsøke lege.

I tillegg informerer den også litt generelt om antibiotika, og gir en mulighet til å forskrive en Vent-og-se-resept.

 

Bestill gratis resepter eller last den ned i pdf-format via denne linken: Antibiotikafri resept

Kortversjonen av retningslinjene er basert på Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, på to A4 sider. Anbefalingene gjelder empirisk behandling.

Kortversjonen kan du laste ned her: Kortversjon

Du finner de fullstendige retningslinjene på www.antibiotikaiallmennpraksis.no og www.helsedirektoratet.no, og som gratis app for smarttelefon/nettbrett.

Hvordan legge inn møtene?

Gå til [Min Gruppe] og trykk på det grønne pluss tegnet til høyre.

Hvordan fjerne de som ikke er til stede på gruppemøtet?

Gå til [Min Gruppe] og trykk deretter på gjeldende gruppemøte og [Fjern] deltaker.

Hvordan føre presenslister i SKIL e-portalen?

• Gruppeleder fører egne presenslister for gruppen som beholdes etter «forskriftene», men vi ønsker også at dere legger inn hvem som er til stede på gruppemøtene i SKIL e-portalen.
• Gå inn på «Min gruppe» eller «Min bruker» og klikk på Tema: Gruppemøte 1, hvor du vil få opp en oversikt på alle som er med i gruppen.
• Om noen av gruppemedlemmene av ulike grunner ikke kommer på gruppemøte 1, så ber vi om at du klikker på «Fjern» til høyre på skjermen.
• Det samme må da gjøres for gruppemøte 2 og 3.

Hvordan motta kursbevis?

For å motta kursbevis må gruppeleder ha sendt inn presensliste/ oversikt over hvem som har vært tilstede på gruppemøtene.

Du må ha vært tilstede på alle tre gruppemøter, samt fullført e-læringskurset for å få tilsendt kursbevis godkjent med:

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i infeksjonssykdommer til videre- og etterutdanningen.

Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Om du ikke har vært til stede på alle gruppemøter kan du få tilsendt kursbevis for tellende timer.

Lege som peker

Anne Britt Mølsæter

Rådgiver/koordiantor

a.b.molsater@medisin.uio.no

 

 

Morten Lindbæk

Forskningsleder

morten.lindbak@medisin.uio.no

 

Sigurd Høye 

Leder

sigurd.hoye@medisin.uio.no

 

Marte Ingvaldsen

Førstekonsulent

marte.ingvaldsen@medisin.uio.no