RAK Legevakt – Antibiotika.no

Viktig melding: Vi har flyttet kurs og brukere til ny kursportal torsdag 2.mai.

Se mer info under plakaten «Kurs og undervisning».

Riktigere antibiotikabruk på legevakt (RAK legevakt) er et kursopplegg for legevaktleger og legevaktsykepleiere der målet er å redusere unødig antibiotikaforskrivning på norske legevakter. Opplegget bygger på erfaringer fra RAK og lanseres som en pilot for utvalgte legevakter høsten 2023. Det meste av kursopplegget er imidlertid åpent og kan benyttes av de som ønsker.

Formål med RAK Legevakt

 • styrke kunnskap om luftveisinfeksjoner hos sykepleiere og leger
 • styrke kunnskap om og ferdigheter i telefonkommunikasjon
 • legge til rette for egenrefleksjon gjennom innsikt i egen forskrivningspraksis
 • legge til rette for grupperefleksjon rundt den lokale legevaktens håndtering av luftveisinfeksjoner
 • legge til rette for gode tverrfaglige diskusjoner mellom leger og sykepleiere som jobber på samme legevakt

Hva oppnår du i RAK Legevakt?

 • Du blir mer bevisst på hvordan din legevakt vurderer og behandler personer med symptomer på luftveisinfeksjon
 • Du får oppfrisket og oppdatert kunnskap om kommunikasjon, bruk av laboratorietester, diagnostisk tankegang og indikasjon for antibiotikabehandling
 • Leger kan få inntil seks kurspoeng tellende til spesialiteten allmennmedisin hvis du tar kurset via kursportalen
 • På lang sikt bidrar kurset til riktigere bruk av legevakt, til å senke risikoen for bakterieresistens og opprettholde effekt av antibiotika

Hva innebærer det å delta?

 • Pilotlegevaktene er påmeldt og får tilsendt opplegg for fagdag/kveld inkludert en rapport basert på lokale data
 • Det enkelte helsepersonell oppretter en bruker i kursportalen og melder seg på der
 • Kurset kan gjennomføres når man måtte ønske og på den plattformen man foretrekker
 • Kurset består av korte moduler på inntil 10 minutter og kan derfor spres utover flere vakter eller på ulike tidspunkt på samme vakt

Innholdet i kursopplegget

E-læringskurs om luftveisinfeksjoner, primært rettet mot leger. 2 x 45 minutter. Dette bygger på ASP sin brede erfaring fra RAK, og det retter seg direkte mot klinisk legevaktarbeid. Det har korte moduler på 7-10 minutter med en problembasert tilnærming, hvor målet er å sette i gang refleksjon rundt relevante kliniske kasuistikker.

E-læringskurs om telefonkommunikasjon og luftveisinfeksjoner, primært rettet mot sykepleiere. Kan med fordel også gjennomføres av leger og gir kurspoeng. 2 x 45 minutter.

Kurset gir en oppdatert innføring i pasientsentrert telefonkommunikasjon, diagnostisk tankegang rundt luftveisinfeksjoner og indikasjon for antibiotikabehandling.

Fagdag/kveld for leger og sykepleiere (eller bare sykepleiere), med tema hvordan legevakten håndterer luftveisinfeksjoner. 2 x 45 minutter.

Fagkvelden tar utgangspunkt i den lokale legevaktens egne tall for konsultasjoner og legger opp til gode, faglige samtaler og diskusjoner. Det er best utbytte om både leger og sykepleiere er deltakere, men man kan også gjennomføre med bare sykepleiere. Pilot-legevakter får tilsendt en egen presentasjon for innledning til samtalen, i tillegg til rapport basert på den lokale legevaktens egne data.

Eksempelrapport finner du her: RAK Legevakt Eksempelrapport (PDF)

Strukturert samtale mellom legevaktsykepleier og legevaktlege om luftveisinfeksjoner.

Dette tar utgangspunkt i et strukturert opplegg laget av ASP, for samtale mellom legevaktlege og legevaktsykepleier om konkrete pasienter på en konkret vakt.

Varighet: 1 x 45 minutter
Kompetansemål: ALM 037, ALM 038, ALM 056, ALM 059, ALM 062

Målet med denne modulen er å gi leger innsikt i egen praksis. Medrave4 er et program som henter ut den enkelte leges data om konsultasjoner, diagnoser og antibiotikaforskrivning fra legevaktens journalsystem og presenterer de i søyler og prosenter. Legen vil se egen forskrivning og sammenlikne seg med tall fra egen legevakt og legevakter med samme størrelse som sin egen. Denne modulen retter seg mot leger og vil ikke være mulig å gjennomføre for helsepersonell uten forskrivningsrett.

For å få alle funksjonene som kreves for denne modulen må du være til stede på din legevakt, hvor Medrave4 er installert. I oppstartsbildet er det en egen knapp kalt «Legevaktprofiler» under «Utvalgte hurtiglinker». Etter å ha trykket på denne, kommer du til en oversikt med ulike infeksjoner/boxplot. Ved å klikke på disse, kan du velge mellom følgende rapporter.

Godkjenning

Kurset bygger på 5 moduler som kan settes sammen til å bli et godkjent kurs på seks, sju eller åtte timers kurs. Den enkelte kursdeltaker setter selv sammen sin pakke fra kursmenyen. Man må ha gjennomført minimum seks av timene for å få det godkjent som kurs. Det forutsettes at en fagansvarlig ved den enkelte legevakt arrangerer gruppesamlingene.

Kurset bidrar i følgende kompetansemål for spesialiteten allmennmedisin: ALM 018, ALM 022, ALM 023, ALM 028, ALM 033, ALM 037, ALM 038, ALM 040, ALM 044, ALM 052, ALM 056, ALM 059, ALM 061, ALM 062, ALM 066, ALM 067, ALM 068, ALM 070

Bakgrunnen for RAK Legevakt

Luftveisinfeksjoner er en vanlig årsak å ringe eller oppsøke legevakt. Så mye som 15% av alle konsultasjoner på legevakt handler om luftveisinfeksjoner, og 34% resulterer i at pasienten får behandling med antibiotika. Dette til tross for at de fleste luftveisinfeksjoner er selvbegrensende og har lav hastegrad, uavhengig av om det er virus eller bakterier som er årsaken.

Forskning viser at sykepleiere opplever at det er krevende å hastegradsvurdere innringere med luftveisinfeksjoner, og at det er mange andre faktorer enn de rent sykepleiefaglige som avgjør om innringer får legetime eller ikke. Dermed settes mange av disse innringerne opp til legetime, noe som bidrar til at det blir mer travelt inne på legevakten, både for leger og sykepleiere.

Travle vakter kan være krevende å håndtere. Legevaktsykepleiere som ble intervjuet i en fokusgruppestudie, beskrev hvordan travelhet medførte at flere innringere ble satt opp til legetime. En annen studie fant at leger forskrev mer antibiotika til pasienter med luftveisinfeksjoner når vakten var travel enn når den ikke var travel.

Det finnes ingen fasit som kan si noe om hvor høy legevakt-terskelen for innringere med luftveisinfeksjoner skal være. Det er mange faktorer som kan spille en rolle i dette, som pasientens alder, evnen til egenmestring, norskferdigheter og avstand til legevakt. Dette er derfor et tema som egner seg godt for refleksjon på den enkelte legevakt, i grupper som består av både sykepleiere og leger. Slike tverrfaglige diskusjoner kan bidra til mer enhetlige holdninger til hvilke innringere som skal settes opp til time på legevakt, og hvilke som kan klare seg med et sykepleiefaglig råd eller henvises til fastlege. Det er vist at tverrfaglige, enhetlige holdninger til luftveisinfeksjoner kan bidra til riktigere antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.