Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) – Antibiotika.no

I Regjeringens handlingsplan mot Antibiotikaresistens (regjeringen.no) fra 2016 fikk Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) blant annet hovedansvaret for å organisere et kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennpraksis, for å bidra til det nasjonale målet om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent, innen utløpet av 2020. Med bakgrunn i dette startet ASP intervensjonen Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK), i samarbeid med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL).

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis. 85 % av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt, og det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen.

Ved oppstart av RAK i et fylke inviteres først lederne for fastlegenes etterutdanningsgrupper til et oppstartmøte. Gruppelederne geleider så sine gruppemedlemmer gjennom kurset.

RAK-kurset består av tre gruppemøter på tre skoletimer med forutgående to timers e-læringskurs – totalt 15 skoletimer, hvor man får følgende:

  • Oppdatert klinisk kunnskap om området
  • Bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning
  • Innføring i kvalitetsarbeid for å øke kvalitet i egen praksis

Kurset er praksisnært og fokuserer på de vanligste luftveis-, urinveis- og hudinfeksjonene.

En vesentlig del av gruppearbeidet er knyttet til en rapport om den enkeltes antibiotikaforskrivning for en gitt periode på 12 måneder, basert på data fra Reseptregisteret. Det genereres også en oppfølgingsrapport som viser endring i antibiotikaforskrivningen i de seks månedene etter kursstart. Rapportene viser også hvordan man ligger an i forhold til de andre i gruppen og fastleger ellers i landet.

RAK prosjektet startet opp i Buskerud i november 2016, og innen utgangen av 2020 har alle fastleger i landets fylker fått tilbud om å delta.

RAK Fylker 2016

Buskerud

RAK Fylker 2017

Sør- Trøndelag

Troms

Finnmark

Akershus

RAK Fylker 2018

Oppland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Oslo

RAK Fylker 2019

Hedmark

Nord- Trøndelag

Agder- fylkene

Rogaland