Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) – Antibiotika.no

Jobber du som fastlege?

Riktig bruk av antibiotika er en viktig og krevende del av norsk allmennpraksis.

Økende antibiotikaresistens er et samfunnsmedisinsk problem hvor vi alle har et ansvar, og vi vet at et økt forbruk av antibiotika er den viktigste årsaken til utvikling av resistens.

85 % av all antibiotikaforskrivning skjer i allmennpraksis og legevakt, og det er her vi kan gjøre den største innsatsen for å få ned forskrivningen.

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arrangerer nå, i samarbeid med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL), et gratis klinisk emnekurs i Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK), som innen utgangen av 2020 skal tilbys alle fastleger i alle fylker i Norge.

Bakgrunnen for dette kurset er at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 laget en handlingsplan med mål om å redusere antibiotikaforskrivning med 30 % innen 2020, og her i denne handlingsplanen har ASP fått en viktig rolle.

 

På dette RAK kurset får du følgende:

  • Gratis 15 timer tellende klinisk emnekurs
  • Oppdatert klinisk kunnskap om området
  • Bedre oversikt over egen antibiotikaforskrivning
  • Innføring i kvalitetsarbeid for å øke kvalitet i egen praksis

Kurset er praksisnært og fokuserer på de vanligste luft- og urinveisinfeksjoner.

RAK Østfold

RAK Hordaland

RAK Vestfold og Telemark

RAK Nordland

Sør- Trøndelag

Troms

Finnmark

Akershus

Buskerud

Luftveier - plakat

Etter endt kurs skal den enkelte deltaker:

  • Kunne vurdere når det er indisert med antibiotikabehandling av de vanligst forekommende infeksjonene i allmennpraksis
  • Vite når det er nødvendig med bredspektret antibiotika
  • Bidra til å unngå resistensutvikling gjennom unødvendig antibiotikabehandling, samtidig som at antibiotika faktisk brukes når det er indisert
  • Ha oversikt over egen antibiotikaforskrivning sammenlignet med andre kolleger
  • Vite hvordan vedkommende kan forbedre kvaliteten i egen praksis knyttet til antibiotikabehandling
  • Vite hvordan vedkommende kan vedlikeholde god kvalitet i egen praksis knyttet til antibiotikabehandling
Lege som peker

3 gruppemøter a 3×45 minutter, til sammen 9 skoletimer.
3 e-læringsmoduler på til sammen 6 skoletimer, inneholder obligatorisk kursprøve

Sum totalt 15 skoletimer.

Gruppemøte 1 (1-2 måneder etter oppstartsmøtet):

Powerpoint-presentasjon med gjennomgang av retningslinjene med vekt på luftveis- og urinveisinfeksjoner.

Retningslinjene diskuteres. Indikatorene i antibiotika-forskrivningsrapporten gjennomgås. Forbedringstiltak presenteres. Introduksjon i praktisk kvalitetsarbeid.

Gruppemøte 2 (tidligst 2,5 måneder etter oppstartsmøtet):

Egne forbrukstall presenteres og diskuteres.

Mål for forbedring på de ulike indikatorene fastsettes for den enkelte lege.

Gruppemøte 3 (ca. 7 måneder etter andre møte/ minimum 9 måneder etter oppstartsmøtet):

Deltagerne har mottatt ny individuell antibiotika-forskrivningsrapport for siste halvår, samt for tilsvarende periode året før.

Egne forbruks- og endringstall presenteres og diskuteres.

Legene diskuterer hvordan god kvalitet skal opprettholdes over tid.

 

E-læringsmodulene

1. modul

Gjennomføres før første samling. Varighet: 90 minutter. Innhold: Antibiotikabruk og antibiotikaresistens i primærhelsetjenesten + «Verktøykassen» – mulige tiltak for forbedret antibiotikabehandling (kommunikasjonstrening, vent-og-se-resept, «grønn resept», pasientbrosjyrer, info til medarbeidere) Bygger på det godkjente e-læringskurset Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens.

2. modul

Gjennomføres før andre samling. Varighet: 90 minutter.

Innhold: luftveisinfeksjoner i allmennpraksis

Bygger på det godkjente e-læringskurset Luftveisinfeksjoner, antibiotika og resistens.

3. modul

Gjennomføres før tredje samling. Varighet: 90 minutter.

Innhold: urinveisinfeksjoner og akne i allmennpraksis

Leder i gruppen har før oppstart vært på et oppstartsmøte sammen med andre gruppeledere i fylket, dette for å kunne lede gruppen gjennom kurset. Oppstartsmøtet gir 6 tellende timer til legers videre- og etterutdanning.

Oppstartsmøtet gjennomgår fagstoffet og presenterer forskrivningsrapporten som legges til grunn for refleksjon i gruppen og fastsetting av individuelle forbedringsmål.

Leder har ansvar for at hver enkelt gruppemedlem melder seg på kurset via linken, RAK Påmelding

Gruppen har selv ansvar for gjennomføring av møtene.

Kontaktinformasjon:

Rådgiver/koordiantor: Anne Britt Mølsæter  a.b.molsater@medisin.uio.no

Førstekonsulent: Marte Ingvaldsen marte.ingvaldsen@medisin.uio.no

Fagleder: Morten Lindbæk morten.lindbak@medisin.uio.no

Leder: Sigurd Høye sigurd.hoye@medisin.uio.no