RASK Finnmark – Antibiotika.no

68 leger og sykepleiere fra 23 sykehjem (85%) fra 15 kommuner i Finnmark deltok tirsdag 25. september i Alta og onsdag 26. september i Vadsø på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Troms og Helse Fonna blitt inkludert i intervensjonen, og med dette møtet startet arbeidet i FINNMARK i samarbeid med KORSN (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord).

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt samtykke og behandlingsavklaring.

Anne Mette Aasfeldt, rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, var gjesteforeleser ved møtene hvor hun presenterte siste nytt om antibiotikaforbuk og resistens globalt, nasjonalt og lokalt.

RASK Finnmark