RASK Telemark – Antibiotika.no

Velkommen til RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem / Kommunale helseinstitusjoner for sykehjem i tidligere Telemark fylke. Oppstartswebinar ble avholdt 08. september 2021. RASK er et antibiotikaprosjekt som tar sikte på å fremme rasjonell og begrenset antibiotikabruk i sykehjem. Målet er at alle deltagende sykehjem skal bli bevisst på egen antibiotikaforskrivning og få økt kunnskap om antibiotikaresistens og forebygging-, diagnostikk-, og behanling av infeksjon i sykehjem.

På grunn av coronapandemien er RASK lagt om og lanseres nå i en ny digital form. Dette er testet ut med gode erfaringer og startes nå i tidligere Telemark fylke.

Kom i gang med RASK!

E-LÆRINGSKURS FOR HELSEPERSONELL PÅ SYKEHJEM
Første steg i RASK er et e-læringskurs i fire deler med ca 45 min varighet av hver;

  • Kurs 1: Bakterier, antibiotika og antibiotikaresistens
  • Kurs 2: Forebygging av infeksjoner på sykehjem
  • Kurs 3: Diagnostikk av infeksjoner på sykehjem
  • Kurs 4: Behandling av infeksjoner på sykehjem

Kurset er rettet mot både leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Kurset skal tas av flest mulig av sykehjemmets helsepersonell, og kan med fordel tas av flere kolleger sammen som del av gruppearbeid, faglunsj eller internundervisning, da dette gir refleksjon rundt kasuistikker og felles læring. I så fall er det tilstrekkelig at én logger seg inn og at man deretter går gjennom kurset i fellesskap via visning på storskjerm.

ANTIBIOTIKARAPPORT
Som ledd i RASK produserer vi rapporter basert på hvert enkelt sykehjems innkjøp av antibiotika fra apotek. Disse rapportene hjelper deltakere å bli bevisst egen bruk av antibiotika, både når det gjelder mengde og preparatvalg. De representerer ikke noen fasit, da tallene kan påvirkes av mange faktorer.

Antibiotikarapport sendes ut til påmeldte sykehjem i god tid før webinar. Gjør denne kjent blant helsepersonell på sykehjemmet, og ta den gjerne med i diskusjonen rundt kurset!

OPPSTARTSWEBINAR

Oppstartswebinar for RASK holdes digitalt 08. september 2021, kl. 10.30-13.30.

Det blir avholdt via videokonferanseverktøyet Zoom. Her vil det bli faglige innlegg om tematikken, og det vil bli anledning til diskusjon og erfaringsutveksling med representanter fra andre sykehjem i fylket.

Det er ingen begrensninger på antall deltakere på webinaret, men husk at mye av tiden går med til gruppediskusjoner med andre sykehjem og det er en forutsetning at alle bidrar her, selv om dere eventuelt er flere sammen. Er dere mange deltakere bør dere enten fordele deltakere på flere rom/datamaskiner, eller å velge en «talsperson» for gruppen slik at det er lettere å bli med i diskusjoner med andre sykehjem.

Mer informasjon, program og link til webinar følger nærmere tiden via e-post.

Ta kontakt med Aya Alkayssi aya.alkayssi@medisin.uio.no hvis noe er uklart.

PÅMELDING

I RASK deltar institusjonen som helhet. Vi ber også om at deltakende institusjoner utnevner en kontaktperson som kan være kontaktledd for sykehjemmet i hele prosjektperioden.

For å kunne tilby institusjonen en antibiotikarapport basert på innkjøpsstatistikk fra apotek, trenger vi bakgrunnsinformasjon for institusjonen. Trykk her for å svare på spørsmål og sende inn påmeldingen.

Send samtidig en e-post til aya.alkayssi@medisin.uio.no for å sikre at registreringen er gjennomført.

KURSPOENG
RASK teller som 6 poeng (DNLF). Kurset teller også med 6 timer i godkjenningsordningen som klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie (Norsk Sykepleieforbund).

Ønsker man tellende kurspoeng og kursbevis for gjennomføring av RASK, må man dokumentere at man har gjennomført alle fire bolker på kurset, samt delta på webinar.

Dersom kursgjennomgang organiseres som felles internundervisning hos dere, må det føres lister over ansatte (navn og yrke) som er tilstede på gjennomgangen av hvert kurs, som deretter sendes per e-post til aya.alkayssi@medisin.uio.no før kursbevis kan utstedes. Mal for lister finner du HER.

Dersom ansatte tar kurset individuelt gjennom sin egne personlige pålogging, vil de etter hvert gjennomført kurs få mulighet til å laste ned et eget kursbevis. Dette er ikke gyldig for kurspoeng, men er en «kvittering» som beviser at du har gjennomført kurset. Last den ned og legg den ved i e-post til aya.alkayssi@medisin.uio.no, for å be om kursbevis i etterkant at webinaret.

HVA SÅ?
Etter gjennomført e-læringskurs og oppstartswebinar, oppfordrer vi sykehjemmene til å finne sin egen målsetning for året som kommer, tilpasset lokale forhold og egen antibiotikarapport. Eksempel på en slik målsetning kan være lavere andel «ugunstige» antibiotika, lavere totalforbruk, mindre bruk av bredspektrede og resistensdrivende midler som ciprofloksacin, bedre rutiner i diagnostikk eller lignende. Hvilke endringer må dere innføre for å nå målet? Skal dere ta i bruk sjekklister, verktøy eller veiledere lenket til i e-læringskurset?

Etter 6 og 12 måneder får dere ny antibiotikainnkjøpsstatistikk slik at en kan se hvordan det går; og etter 6 til 12 måneder blir det organisert ny konferanse eller webinar (avhengig av smittesituasjonen). Tidspunkt og form på dette vil besluttes nærmere tiden.

KONTAKT
Hvis noe fremdeles er uklart, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektkoordinator
Aya Alkayssi på epost: aya.alkayssi@medisin.uio.no eller telefon 45401134!