RASK Troms – Antibiotika.no

86 leger og sykepleiere fra 39 sykehjem (73,5 %) fra 20 kommuner i Troms fylke samt 3 Nordlandskommuner deltok torsdag 12. april på oppstartsmøte for RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene). RASK er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin, og baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. Østfold fylke var pilot for intervensjonen, og så langt har Hedmark, Helse Bergen, Oppland, Sogn og Fjordane og Rogaland blitt inkludert i intervensjonen, og med dette møtet startet arbeidet i TROMS i samarbeid med KORSN (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord) og Fylkesmannen i Troms.

Programmet for dagen var lagt opp som en blanding mellom presentasjoner og gruppediskusjoner. I gruppediskusjonene var temaene blant annet “hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos oss” og “hvordan er praksis rundt behandlingsvalg i vår institusjon”. På programmet var også forebygging av infeksjoner og etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem, spesielt utfordringer rundt samtykke og behandlingsavklaring. NOKLUS deltok også under møtet hvor de informerte om hva de kan bidra med i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem.

Gunnar Skov Simonsen, avdelingsoverlege ved avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN og leder for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), var gjesteforeleser ved møtet hvor han presenterte siste nytt om forbruk og resistensituasjonen nasjonalt og globalt.