Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK) – Antibiotika.no

I Regjeringens handlingsplan mot Antibiotikaresistens fra 2016 fikk Antibiotikasenteret for Primærmedisin blant annet hovedansvaret for å organisere et etterutdanningsopplegg for leger i kommunale helseinstitusjoner. Med bakgrunn i dette startet ASP intervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunen.

I RASK samles leger og annet helsepersonell fra sykehjem i hvert fylke til oppstartskonferanse med faglige innlegg om infeksjonsforebygging, diagnostikk og behandling i sykehjem. I forkant får de tilsendt egen antibiotikaforbruksstatistikk, og med utgangspunkt i dette legges det til rette for refleksjon og gruppediskusjon på konferansen. Etter konferansen presenterer representantene fagstoffet for kolleger på eget sykehjem, og setter egne mål for intervensjonsperioden. Etter seks måneder samles alle igjen for å oppsummere og stake ut veien videre. For å måle fremgangen gjennomføres punktprevalensundersøkelsen (NOIS-PIAH) seks ganger årlig i intervensjonsåret, og etter både seks og 12 måneder får sykehjemmene tilsendt statistikk over eget antibiotikaforbruk.

Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke høsten 2016, og har deretter startet opp fylke for fylke. RASK har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå.

Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Nasjonal kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS), og norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF).