Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK) – Antibiotika.no

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver i gjennomføringen av flere tiltak i «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» som ble utgitt av Regjeringen i januar 2016.
Herunder tiltak 6.4: å ha hovedansvaret for gruppebasert etterutdanning av leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner.
Hovedmålet for handlingsplanene er å redusere totalbruken av antibiotika med 30% innen utløpet av 2020.

Med bakgrunn i dette oppdraget har ASP startet en intervensjon rettet mot kommunale institusjoner (sykehjem og KAD-avdelinger), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram.
Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke 12.10.16, der 40 av 42 kommunale institusjoner deltok, og har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå.

Intervensjonen består i å samle de kommunale institusjonene i hvert fylke til en oppstartskonferanse der gjeldende antibiotikaretningslinjer for sykehjem og KAD avdelinger gjennomgås. Dernest fokuseres det blant annet på korrekt diagnostikk og forebygging av infeksjoner, da spesielt urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri. Under møtet vil representanter fra hvert sykehjem diskutere og reflektere over statistikk for eget antibiotikaforbruk som sendes dem i forkant av møtet. Hvert sykehjem vil i etterkant anmodes om å gjennomføre, for egne medarbeidere, egnede undervisningsopplegg utarbeidet av ASP. I tillegg skal institusjonene i hvert fylke gjennomføre punktprevalensundersøkelser (NOIS PIAH) x 6/år gjennom intervensjonsperioden som er satt til 1 år/institusjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Nasjonal kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS), og norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF).