Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/ Kommunale helseinstitusjoner (RASK) – Antibiotika.no

Regjeringens handlingsplan mot Antibiotikaresistens fra 2016 fikk Antibiotikasenteret for Primærmedisin blant annet hovedansvaret for å organisere et etterutdanningsopplegg for leger i kommunale helseinstitusjoner. Med bakgrunn i dette startet ASP intervensjonen RASK – Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/Kommunale helseinstitusjoner.

I RASK inviteres leger og annet helsepersonell fra alle sykehjem og helsehus i hvert fylke til oppstartskonferanse med faglige innlegg om antibiotikaresistens og forebygging, diagnostikk og behandling av infeksjoner i sykehjem. I forkant får de tilsendt en rapport med egen antibiotikaforbruksstatistikk. Denne danner utgangspunkt for refleksjon og gruppediskusjon på konferansen. Etter konferansen presenterer representantene fagstoffet for kolleger på eget sykehjem, og setter egne mål for intervensjonsperioden. Etter seks måneder samles alle igjen for å oppsummere og stake ut veien videre. For å måle fremgangen gjennomføres punktprevalensundersøkelsen (NOIS-PIAH) fem ganger årlig i intervensjonsåret, og etter både seks og 12 måneder får sykehjemmene tilsendt statistikk over eget antibiotikaforbruk.

Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke høsten 2016, og har deretter startet opp fylke for fylke. RASK har hatt god oppslutning og har blitt godt mottatt.

Da utbruddet av coronavirus legger begrensninger på muligheten for å samle mange helsepersonell til fysiske konferanser, er det nå utarbeidet et digitalt alternativ til oppstart av RASK i form av e-læringskurs og webinar.

Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), Nasjonal kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i Spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS), og norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF).

Aktuelt