Samarbeidspartnere – Antibiotika.no

Det er et tett og godt samarbeid mellom aktørene som jobber for riktigere antibiotikabruk og mot antibiotikaresistens i Norge.

Her er ASP sine samarbeidspartnere:

Apotekforeningen

De siste årene har Apotekforeningen blitt en viktig samarbeidspartner, særlig i forbindelse med den årlige returkampanjen.

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA)

Vi arrangerer blant annet fellesmøte på den årlige Antibiotikakonferansen på Gardermoen sammen.

Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (unn.no)

Avdeling for allmennmedisin (Universitetet i Oslo)

Avdelingen er en videreføring av Institutt for allmennmedisin som ble etablert med faglig og økonomisk hjelp fra Legeforeningen i 1967, og er ett av de eldste allmennmedisinske institutt i verden. Allmennmedisin er den alminnelige medisinen som praktiseres av fastleger og allmennpraktikere i primærhelsetjenesten i deres møte med befolkningens vanlige helseplager.

Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo (uio.no)

Folkehelseinstituttet (FHI)

FHI arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål å bidra til å bedre befolkningens helsetilstand, først og fremst ved å fremskaffe kunnskap og gi råd og tjenester som gjør det mulig å forebygge sykdom og helseskade.

FHI, som også huser Reseptregisteret, er en viktig samarbeidspartner.

Folkehelseinstituttet (FHI) (fhi.no)

Fylkeslegene

Fylkeslegene er aktive pådrivere i mobiliseringen til RASK-konferansene.

ASP bidrar som foredragsholdere på Smittevernkonferansene i fylkene.

General practice Research on Infections Network (GRIN)

GRIN er et internasjonalt nettverk for forskere i primærhelsetjenesten med fokus på de vanligste infeksjonene. Nettverket har stått sentralt i store internasjonale studier som GRACE og PREPARE.

GRIN-nettverket er et viktig forum for samarbeid. Over år er det bygd opp gode faglige og personlige kontakter som har resultert i stadig nye forskningsprosjekter.

General practice Research on Infections Network (GRIN) (grinweb.org)

Helsemyndighetene

Samarbeidet med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet som våre oppdragsgivere har vært preget av et godt samarbeidsklima og god kommunikasjon.
De har i arbeidet med Handlingsplanen framhevet ASP sin sentrale rolle i primærhelsetjenesten.

Regjeringen – Helse- og omsorgsdepartementet (regjeringen.no)

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

Interdisiplinært forum for forskning på antibiotikaresistens (INFRA)

INFRA er et tverrfaglig nettverk for forskere som jobber med antibiotikaresistens ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Interdisiplinært forum for forskning på antibiotikaresistens (INFRA) (uio.no)

Norges Farmaceutiske forening

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

KAS fremmer rasjonell antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Kompetansetjenesten er lagt til Seksjon for pasientsikkerhet, ved FOU avdelingen i Helse Bergen. På oppdrag fra Helsedirektoratet utgiver av Nasjonale retningslinjer for spesialisthelsetjenesten. ASP sin samarbeidspartner innen spesialitshelsetjenesten.

KAS er en sentral samarbeidspartner for ASP, både med vår felles nettside antibiotika.no og mange ulike prosjekter. Vi deltar gjensidig i redaksjonene for retningslinjene for antbiotikabruk i og utenfor sykehus.
Videre er flere fra KAS aktive i arbeidet med RASK, og har også deltatt i utviklingen av undervisningsopplegg for sykepleiestudenter og undervisningen for utenlandsstudentene.
KAS og ASP møtes årlig på vårt tradisjonelle Geiloseminar.

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) (antibiotika.no)

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-Res)

Vi arrangerer blant annet fellesmøte på den årlige Antibiotikakonferansen på Gardermoen sammen.

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-Res) (unn.no)

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (NOKLUS)

NOKLUS har lang erfaring med kvalitetsforbedringsarbeid i primærhelsetjenesten. De bidrar med innspill og deltagelse i RASK- og AHA-prosjektene.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM)

NKLM er samarbeidspartner i forskningsprosjektet om luftveisinfeksjoner på legevakt og i prosjektet RAK legevakt. NKLM bidrar med både legevakt-, forsknings- og pedagogisk kompetanse.

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

Reseptregisteret inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Her kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe.

Data fra Reseptregisteret har vært nødvendig for gjennomføringen av RAK. I tillegg har vi et aktivt forskningssamarbeid med Reseptregisteret som leverer nødvendige data til flere av våre prosjekter.

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (reseptregisteret.no)

Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

Vi arrangerer blant annet fellesmøte på den årlige Antibiotikakonferansen på Gardermoen sammen.

Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA (stolav.no)

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 og som blant annet skal samle inn og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) (unn.no)

Norsk forening for allmennmedisin

Norsk forening for allmennmedisin er en fagmedisinsk forening som jobber med å utvikle faget allmennmedisin, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

Norsk forening for allmennmedisin (legeforeningen.no)

Norsk elektronisk legemiddelhåndbok (NEL)

NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL er med sin strenge struktur og hensiktsmessige funksjonalitet utviklet for å kunne brukes i en travel klinisk hverdag. Med litt kjennskap til NELs oppbygning og hvordan en manøvrerer rundt i NEL, skal det være mulig å både finne og lese den informasjonen man trenger på sekunder. Innlogging nødvendig.

Norsk elektronisk legemiddelhåndbok (NEL) (legehandboka.no)

Regionale kompetansesentre for smittevern

For RASK intervensjonen er samarbeidet med de regionale smittevernsentrene helt sentralt. Sentrene har bidratt med faglig og/eller administrativ støtte.

I Norge er det fire regionale kompetansesenter for smittevern:

NORD: Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​​ (unn.no)

MIDT-NORGE: Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge (stolav.no)

VEST: Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest  (helse-bergen.no)

SØR-ØST: Regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Sør-Øst 

Smittevernforum

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. En nonprofit organisasjon eiet av Den Norske Legeforening.

SKIL er en tett samarbeidspartner for RAK-kurset. De har både bidratt med innhold i kurset, og de har utviklet og drifter den digitale plattformen som RAK-kurset benytter.

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) (skilnet.no)

STRAMA – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

Strama arbeider for en fornuftig bruk av antibiotika og en minsket antibiotikaresistens i Sverige.

STRAMA – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (strama.se)