Samarbeidspartnere – Antibiotika.no

Nasjonalt kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Skal fremme rasjonell antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Kompetansetjenesten er lagt til Seksjon for pasientsikkerhet, ved FOU avdelingen i Helse Bergen. På oppdrag fra Helsedirektoratet utgiver av Nasjonale retningslinjer for spesialisthelsetjenesten. ASP sin samarbeidspartner innen spesialitshelsetjenesten.

Avdeling for allmennmedisin (Universitetet i Oslo)

Avdelingen er en videreføring av Institutt for allmennmedisin som ble etablert med faglig og økonomisk hjelp fra Legeforeningen i 1967, og er ett av de eldste allmennmedisinske institutt i verden. Allmennmedisin er den alminnelige medisinen som praktiseres av fastleger og allmennpraktikere i primærhelsetjenesten i deres møte med befolkningens vanlige helseplager.

Interdisiplinært forum for forskning på antibiotikaresistens (INFRA)

INFRA er et tverrfaglig nettverk for forskere som jobber med antibiotikaresistens ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. En nonprofit organisasjon eiet av Den Norske Legeforening.

STRAMA – Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

Strama arbeider for en fornuftig bruk av antibiotika og en minsket antibiotikaresistens i Sverige.

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 og som blant annet skal samle inn og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)

NFI arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet. Folkehelseinstituttet har som overordnet mål å bidra til å bedre befolkningens helsetilstand, først og fremst ved å fremskaffe kunnskap og gi råd og tjenester som gjør det mulig å forebygge sykdom og helseskade.

Norsk forening for allmennmedisin

Norsk forening for allmennmedisin er en fagmedisinsk forening som jobber med å utvikle faget allmennmedisin, forskning, kvalitetsutvikling og etikk.

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)

Reseptregisteret inneholder statistikk over bruken av legemidler på resept i Norge. Her kan du finne informasjon om antall brukere av et bestemt legemiddel eller en legemiddelgruppe.

Norsk elektronisk legemiddelhåndbok (NEL)

NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL er med sin strenge struktur og hensiktsmessige funksjonalitet utviklet for å kunne brukes i en travel klinisk hverdag. Med litt kjennskap til NELs oppbygning og hvordan en manøvrerer rundt i NEL, skal det være mulig å både finne og lese den informasjonen man trenger på sekunder. Innlogging nødvendig.

General practice Research on Infections Network (GRIN)

GRIN er et internasjonalt nettverk for forskere i primærhelsetjenesten med fokus på de vanligste infeksjonene. Nettverket har stått sentralt i store internasjonale studier som GRACE og PREPARE.