Sette seg mål, velge måleverktøy og tiltak – Antibiotika.no

Før man starter med forbedringstiltak, anbefaler Model for improvement å svare på tre spørsmål:

  1. Hva ønsker vi å oppnå? (mål)
  2. Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? (målinger)
  3. Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til forbedringer? (tiltak)

 

Under punktet Erkjenne behovet for forbedring var konklusjonen etter auditen i eksempelet at ved denne enheten behandles mange pasienter med samfunnservervet pneumoni og pasienter uten indikasjon med tredje generasjons cefalosporiner, noe som ikke er i henhold til nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Dette gir klare føringer for hvordan spørsmålene ovenfor kan svares ut.

 

Mål

Et mål for forbedringsarbeid må være konkret: «hvor mye, for hvem og innen når». En mulig målformulering i eksempelet over kunne være:

  • andel pasienter med samfunnservervet pneumoni som behandles med penicillin skal øke fra x % til y % innen z mnd

Målinger

Man skiller mellom resultatmål (som er et helt konkret endemål) og prosessmål (som mer peker på om enheten er på riktig vei eller ikke). I eksempelet over kunne et resultatmål være:

  • andel pasienter med samfunnservervet pneumoni som behandles med penicillin i perioden
    • teller: antall pasienter med samfunnservervet pneumoni som behandles med penicillin i perioden
    • nevner: antall pasienter med samfunnservervet pneumoni innlagt i perioden

Tiltak

Et driverdiagram er nyttig når det skal velges forbedringstiltak. Nedenfor er et eksempel å et driverdiagram for samfunnservervet pneumoni.

 

Sist oppdatert 27. juli 2017