Hva er antibiotikaresistens? – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens betyr at bakterier er motstandsdyktige mot antibiotika. Det vil si at et antibiotikum ikke klarer å drepe eller hemme veksten av bakteriene, slik at en eventuell infeksjon ikke kureres, og de motstandsdyktige bakteriene kan spres til andre. Bakteriene kan imidlertid være følsomme for andre typer antibiotika. Eksempler på antibiotikaresistente bakterier er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot stafylokokkpenicilliner (MRSA) og tarmbakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika i betalaktamgruppen (har ESBL). Bakterier som er resistente mot minst to ulike klasser av antibiotika kalles multiresistente.

Hvordan er utbredelsen?

I Norge er vi fortsatt i en relativt heldig situasjon med lite antibiotikaresistens, men tallene er økende også her. For detaljer, se det norske NORM-atlaset. I sør- og øst Europa er resistens langt mer utbredt. Sidene til det Europeiske smittevernsenteret viser forskjellene mellom landene i Europa. WHO-rapporten fra 2014 viser global utbredelse av antibiotikaresistens.

Hva er konsekvensen av antibiotikaresistens?

En infeksjon med en antibiotikaresistent bakterie kan være vanskeligere å behandle, vare lengre, og gi økt dødelighet. For samfunnet kan dette også medføre økte kostnader. Det er i første omgang pasienter med svekket immunforsvar, dvs. pasienter som gjennomgår kreftbehandling, transplantasjoner og intensivopphold og lignende, som er truet av antibiotikaresistente bakterier. O´Neill rapporten fra 2015 utdyper konsekvensene av antibiotikaresistens.

Hvilke tiltak kan iverksettes?

Tiltak må rettes mot både utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier. Overforbruk og feilbruk av antibiotika er den viktigste faktoren som bidrar til utvikling av resistens.

Som pasient og pårørende er det viktig at du vet at antibiotika ikke virker mot virusinfeksjoner. Ta kontakt med lege om du er du i tvil om du har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler. På Folkelhelseinstituttet sine sider kan du lese mer om antibiotikabruk hos barn. Du kan også bidra til redusert antibiotikabruk ved å ta de anbefalte vaksinene.

Som helsearbeider er det viktig at du som hovedregel bruker de nasjonale retningslinjene for spesialisthelsetjenesten og/eller primærhelsetjenesten.

Spredning av antibiotikaresistens kan forebygges med smitteverntiltak som god håndhygiene. Du kan lese mer om smitteverntiltak på Folkelhelseinstituttet sine sider.

Disse og andre tiltak er tydeliggjort i myndighetenes Nasjonale strategi mot antibiotikaresistens og Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Les mer om antibiotikaresistens her

 

Publisert 13. juni 2018